فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
چک

اجرای محکومیت های چک بلامحل

چگونگی اجرای محکومیت های چک بلامحل در ابتدای مقاله با توجه به ماده قانونی مربوطه چک هایی که قابل تعقیب کیفری نیستند را نام می برد […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
بایگانی

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

قرار بایگانی پرونده در دادسرا در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در […]
فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
احضاریه

احضاریه

احضاریه در ابتدای مقاله احضار را از لحاظ لغوی و در اصطلاح و فقه اسلامی تعریف می کند. همچنین از طریقه ی احضار و فرق احضار […]