فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
بایگانی

قرار بایگانی پرونده در دادسرا

قرار بایگانی پرونده در دادسرا در ابتدای مقاله صدور قرار بایگانی را یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در کاهش جمعیت کیفری در […]